Privacy Statement Appel Totaal Bouw


Inleiding :

ATB neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u ( de betrokkene ) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doen we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met   m.appel@appeltotaalbouw.nl

Wie is ATB :

ATB is de eenmanszaak Appel Totaal Bouw, kantoorhoudende te Bernhardstraat 17, 1633 JH Avenhorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 34187753

Dhr. M. Appel is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens voor ATB de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt ATB uw gegevens :

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor ATB persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ATB voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken, en hoe lang de gegevens door ATB worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klachtenbeheer en financiële administratie :

Doeleinde : Financiële administratie

Gegevens : Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens ( naam bank / IBAN/ BIC / openstaand saldo

Grondslag : Wettelijke verplichting

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.


Doeleinde : Beheer van bestellingen

Gegevens : NAW-gegevens, Leveradres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalinggegevens, KvK nummer, BTW nummer.

Grondslag : Uitvoering van overeenkomst    

Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde : Offertes en prijsopgaves

Gegevens : NAW-gegevens, Leveradres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalinggegevens, KvK nummer, BTW nummer

Grondslag : Uitvoering van overeenkomst    

Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde : Facturatie

Gegevens : NAW-gegevens, Leveradres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalinggegevens, KvK nummer, BTW nummer

Grondslag : Uitvoering van overeenkomst    

Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde : Verlenen van een dienst zelf

Gegevens : NAW-gegevens, Email gegevens, Telefoonnummer, en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag : Uitvoering van overeenkomst    

Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doel


Doeleinde : Afhandelen Klachten  

Gegevens : NAW-gegevens, Emailadres, Telefoonnummer, en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag : Uitvoering van overeenkomst    

Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doel


Website

Doeleinde : Plaatsen van berichten, reviews en foto`s

Gegevens : Naam, Postcode, inhoud van het bericht

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens ?

Appel Totaal Bouw heeft gegevens over u in bezit, omdat u uw gegevens aan ons verstrekt hebt, ( WhatsApp, Facebook, email, telefoon enof via onze sites ) en omdat Appel Totaal Bouw gegevens van andere partijen heeft verkregen. De andere partijen zijn : Tevreden klanten, die ons uw gegevens hebben doorgeven, Offerte aanvraag bedrijven waar u uw klus heeft aangeboden, en uw gegevens achterlaat zoals bijvoorbeeld kluswebsite.nl of Werkspot waar wij een volledig profiel op hebben staan.

Wat zijn uw rechten ?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan :

Inzage :

Je kunt je eigen ( persoons ) gegevens altijd wijzigen of doorgeven. Als je de persoonsgegevens wilt inzien die ATB over u heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen :  

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij ATB.

U kunt verzoeken dat ATB je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking :

Je hebt daarnaast onder voorwaarden , het recht om ATB te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar :

Als een bepaalde verwerking op grond van het “Gerechtvaardig belang “ van ATB of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht :

Je hebt het recht uw persoonsgegevens van ATB te verkrijgen. ATB zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken :

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolge, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan dan zijn dat ATB u daarvoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door ATB :

Een verzoek kan verstuurd worden naar m.appel@appeltotaalbouw.nl . ATB zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan èèn ( 1 ) maand nadat ATB een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ATB je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van uw persoonsgegevens :

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan :

Verwerkers :  

Ons Administratie kantoor, Incassobureau, Deurwaarderskantoor.

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en ATB :

Onderaannemers, bijvoorbeeld het stukadoorsbedrijf , toelever bedrijven, bouwgroothandels, die bouwmaterialen op uw adres afleveren.

Externe Adviseurs :

Belastingdienst, krediet check bedrijf, geldverstrekkers banken ( bankgaranties ) .

Het kan zijn dat ATB verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, voorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd :

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen

Waar kunt u terecht met klachten en vragen ?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ATB je gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar m.appel@appeltotaalbouw.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop ATB uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail sturen.

Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationaal toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.